Vi använder cookies - genom att använda denna sida eller stänga detta meddelande accepterar du vår cookiepolicy. Läs mer
logo
logo

Användarvillkor för Alfa Lavals webbshop

1. Användarvillkor för Alfa Lavals webbshop

Alfa Laval Corporate AB, 556007-7785, PO Box 73, SE-221 00 Lund, Sverige, driver flera webbplatser. Vissa av webbplatserna gör det möjligt för kunder och Alfa Lavals affärspartner att ta kontakt med varandra, till exempel Alfa Lavals produktguide och InTouch. Som kund eller affärspartner till Alfa Laval omfattas din användning av dessa webbplatser av följande villkor (”villkoren”). Som kund omfattas din användning av webbplatsen för Alfa Lavals webbshop också av villkoren.

Alla är välkomna att besöka Alfa Lavals webbplatser. Genom att besöka Alfa Lavals webbshop eller någon av de webbplatser som gör det möjligt för kunder och Alfa Lavals affärspartner att ta kontakt med varandra, samtycker du emellertid till att vara bunden av villkoren. Om du inte samtycker till att vara bunden av villkoren ska du lämna webbplatsen.

Villkor som gäller för alla användare

2. Ansvarsfriskrivning beträffande information och material som publiceras av Alfa Laval

Alfa Laval strävar efter att se till att informationen på de webbplatser som publiceras av Alfa Laval eller något av dess dotterbolag är korrekt, men Alfa Laval lämnar inga garantier eller åtaganden av något slag i förhållande till informationen och materialet, inklusive men inte begränsat till informationens och materialets riktighet och fullständighet. Alfa Laval kan när som helst och utan förvarning göra ändringar i den information och det material som tillhandahålls på webbplatserna. Informationen och materialet på webbplatserna kan vara inaktuella och Alfa Laval förbinder sig inte att uppdatera sådan information och sådant material.

I den utsträckning som lagen tillåter ger Alfa Laval dig tillgång till sina webbplatser på grundval av att Alfa Laval utesluter alla framställningar och garantier, förbehåll och andra villkor (inklusive, men inte begränsat till, de villkor som är underförstådda enligt lag beträffande tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ändamålet och användning av rimlig omsorg och skicklighet) i förhållande till webbplatserna.

3. Tillgänglighet

Alfa Laval strävar efter att se till att webbplatserna normalt är tillgängliga dygnet runt, men Alfa Laval kan inte hållas ansvarigt om en viss webbplats av någon anledning inte är tillgänglig vid en viss tidpunkt och under en viss period. Tillgången till webbplatserna kan tillfälligt och utan förvarning avbrytas vid systemfel, underhåll eller reparation eller av andra skäl.

Webbplatserna tillhandahålls ”i befintligt skick” utan någon som helst uttrycklig eller underförstådd garanti eller framställan om att de ska tillhandahållas oavbrutet eller schemaenligt. Alfa Laval lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, avseende webbplatsernas funktionalitet och tillgänglighet.

4. Immateriella rättigheter

Du har rätt att skriva ut eller ladda ner utdrag från webbplatserna under förutsättning att följande bestämmelser följs:

  • inga dokument eller tillhörande grafik på webbplatserna har ändrats på något sätt
  • ingen grafik på webbplatserna används separat från den medföljande texten, och
  • Alfa Lavals upphovsrättsmeddelande finns i alla kopior.

Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter i och till webbplatserna och all information och allt material som tillhandahålls på dem (inklusive utan begränsning fotografier och grafiska bilder) ägs av Alfa Laval eller dess licensgivare. I fråga om detta rättsliga meddelande är det förbjudet att använda utdrag från webbplatserna på annat sätt än i enlighet med detta avsnitt 4.

Med undantag för vad som uttryckligen anges i villkoren får ingen del av webbplatserna återges eller lagras på någon annan webbplats eller inkluderas i något offentligt eller privat elektroniskt söksystem eller tjänst eller på annat sätt utan Alfa Lavals föregående skriftliga tillstånd, och ingenting i dessa villkor ska ge dig någon äganderätt eller någon nyttjanderätt till dem.

5. Ändringar av villkoren

Alfa Laval kan från tid till annan och efter eget gottfinnande göra ändringar i villkoren. Datum för den senaste ändringen anges i slutet av varje dokument med användarvillkor. Det är ditt ansvar att kontrollera användarvillkoren från tid till annan för att se om det finns uppdateringar.

När Alfa Laval gör ändringar i användarvillkoren som Alfa Laval anser vara väsentliga kommer Alfa Laval att be inloggade användare att läsa och godkänna de ändrade villkoren.

Du har ingen skyldighet att fortsätta använda Alfa Lavals webbplatser efter eventuella ändringar av villkoren, men om du fortsätter att använda webbplatsen för Alfa Lavals webbshop och/eller någon av Alfa Lavals webbplatser som gör det möjligt för kunder och affärspartner att ta kontakt med varandra efter eventuella ändringar innebär det att du godkänner ändringarna.

6. Ansvarsbegränsning

Alfa Lavals webbplatser tillhandahålls ”i befintligt skick” utan någon som helst uttrycklig eller underförstådd garanti eller framställan om att de kommer att vara säkra, felfria eller att innehåll från tredje part som tillhandahålls kommer att vara fritt från virus eller andra skadliga komponenter. Alfa Laval frånsäger sig allt ansvar för webbplatserna (i den mån det är möjligt enligt tillämplig tvingande lagstiftning) och lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för webbplatserna.

Alfa Laval, dess dotterbolag, deras tjänstemän, direktörer, anställda eller aktieägare kan under inga omständigheter hållas ansvariga för något belopp eller någon form av förlust eller skada som du eller någon tredje part kan drabbas av (inklusive, men inte begränsat till, direkta, indirekta, straffrättsliga eller följdförluster eller -skador eller inkomstförluster, vinstförluster och oavsett om det rör sig om skadeståndsrättsliga, avtalsrättsliga eller andra omständigheter) i samband med att du använder webbplatserna på något sätt eller i samband med oförmågan att använda webbplatserna eller resultatet av användningen av dem, om du är kund, inklusive all information som du får från Alfa Lavals affärspartner, alla webbplatser som är länkade till Alfa Lavals webbplatser eller materialet på sådana webbplatser, inklusive men inte begränsat till förlust eller skada på grund av virus som kan infektera din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom på grund av att du får tillgång till, använder eller surfar på webbplatserna eller laddar ner material från webbplatserna eller webbplatser som är länkade till webbplatserna.

Du samtycker till att din enda och exklusiva åtgärd för eventuella problem, förluster, kostnader eller missnöje som orsakas av användningen av webbplatsen för Alfa Lavals webbshop eller någon av Alfa Lavals webbplatser som gör det möjligt för kunder och affärspartner att ansluta sig är att avregistrera dig från webbplatserna. För ytterligare information om registrering av en profil och avregistrering av en sådan profil, se avsnitt 9 och avsnitt 10.

7. Ditt ansvar

Du är ansvarig för att vidta förebyggande åtgärder för att skydda datorsystem från virus och annat skadligt innehåll när du använder webbplatserna. Du ska omedelbart meddela Alfa Laval om du upptäcker en diskrepans eller felaktiga uppgifter i den information som finns tillgänglig på en webbplats eller om du upptäcker virus eller korruption på en webbplats.

Om du företräder ett företag eller en annan juridisk person samtycker du till att försvara, ersätta och hålla Alfa Laval, dess leverantörer, licensgivare, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla anspråk och kostnader, inklusive advokatarvoden, som direkt eller indirekt uppstår till följd av din användning av en av webbplatserna i strid med dessa villkor, eller i strid med andra tillämpliga villkor eller intrång i immateriella rättigheter.

8. Tillämplig lag och tvistlösning

Villkoren är underställda svensk lag, utan hänsyn till principer om lagval eller lagkonflikter, och du och Alfa Laval samtycker till att Sveriges domstolar har exklusiv jurisdiktion att lösa alla tvister, anspråk och kontroverser som uppstår i samband med villkoren.

Villkor som gäller för användare med en profil

9. Profil och profilinformation

Genom att registrera dina användaruppgifter och klicka på ”Jag bekräftar” skapar du en profil för Alfa Lavals webbplatser.

Genom att registrera dina användaruppgifter och godkänna dessa villkor bekräftar du att du accepterar och samtycker till att följa villkoren.

Om du registrerar användaruppgifter och skapar en profil för ett företags räkning, intygar du genom att klicka på ”Jag bekräftar” att du är behörig att registrera användaruppgifter och skapa en profil för företagets räkning.

Du är ansvarig för att hålla dina personliga referenser och inloggningsuppgifter uppdaterade och säkra mot obehörig åtkomst.

Du måste lägga till ditt namn och din e-postadress i din profil. Dessutom bestämmer du själv vilken information du vill lägga till i din profil. Du kan när som helst ändra eller ta bort information i din profil. Du kan också när som helst avregistrera din profil (enligt beskrivningen i avsnitt 10 nedan). Alfa Laval förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta din profil om det inträffar aktiviteter som, enligt Alfa Lavals eget gottfinnande, utgör eller kan utgöra en överträdelse mot villkoren eller mot tillämpliga lagar, regler eller förordningar eller om profilen används eller kan användas av en obehörig person.

Behandlingen av dina personuppgifter i samband med din profil och användning av webbplatserna beskrivs närmare i vår sekretesspolicy.

10. Avregistrering

Du kan när som helst avregistrera din profil och sluta använda Alfa Lavals webbplatser. Om du väljer att avregistrera din profil får du inte längre tillgång till profilen. Vid en sådan avregistrering, och om du begär det, kommer all information i din profil att skickas till dig via e-post och raderas kort därefter.

11. Kundens informationsdelning

Som kund kan du välja att dela viss information i din profil med en Alfa Laval-affärspartner. En Alfa Laval-affärspartner är en juridisk enhet som har ett avtal med Alfa Laval AB eller något av Alfa Laval AB:s dotterbolag om distribution av Alfa Lavals produkter till slutkunder. Alfa Lavals affärspartner kommer endast att ha tillgång till sådan information som du uttryckligen har samtyckt till att dela med dig av. På en webbplats där både kunder och affärspartner har tillgång och kan registrera en profil kan du när som helst återkalla ditt godkännande av Alfa Laval-affärspartnerns tillgång till din profilinformation genom att välja att ta bort delning för en specifik Alfa Laval-affärspartner.

12. Affärspartner som behandlar kundens profilinformation

Om du som affärspartner får tillgång till en kunds profilinformation och på något sätt behandlar sådan information kommer du att betraktas som personuppgiftsansvarig för sådan behandling. Du har endast rätt att behandla informationen i syfte att (i) kontakta kunderna angående offert eller frågor som kunderna skickat till dig, och (ii) erbjuda underhåll och andra tjänster i samband med kundernas produkter. Vi ber dig att radera all information om en kund som finns lagrad i en elektronisk fil eller databas om och när kunden återkallar sitt godkännande att dela sin profilinformation med dig.

Att vara personuppgiftsansvarig innebär att du måste behandla kundens personuppgifter i enlighet med den dataskyddslagstiftning som gäller i den jurisdiktion där du befinner dig. Genom att godkänna villkoren garanterar du att du kommer att behandla kundernas personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Villkor som gäller för köpande kunder

13. Nya coronavirus (covid-19)

Från och med datum för detta avtal bekräftar parterna att den potentiella utvecklingen, omfattningen och inverkan orsakad av eller relaterad till det nya coronaviruset (covid-19) är oförutsägbar och kan påverka fullgörandet av skyldigheterna häri.

Till följd av detta, om entreprenörens utförande av arbete, skyldigheter, leverans eller försörjning enligt detta avtal hejdas, hindras eller görs orimligt betungande på grund av eller relaterat till covid-19 (och oavsett om detta skulle utgöra force majeure eller inte betraktas som förutsebara), ska Alfa Laval befrias, utan att ta något ansvar, från sina skyldigheter att utföra sådant arbete eller förpliktelser fram till den tidpunkt då sådant utförande återigen är skäligen möjligt och Alfa Laval kan återuppta utförandet. Utan att inskränka allmängiltigheten av befriandet kan en sådan situation exempelvis och utan begränsning inträffa om Alfa Lavals arbetskraft, försörjningskedja och/eller produktion påverkas av covid-19, t.ex. genom: ändringar i lagar eller regler; myndighetsrekommendationer; karantäner, restriktioner eller liknande omständigheter; eller om Alfa Laval skäligen inte kan inskaffa eller leverera nödvändigt material; eller i händelse av materialkostnadsökningar på grund av eller relaterade till covid-19.

14. Force majeure

“Force Majeure” avser en händelse som ligger utanför den åberopande partens kontroll, som är oförutsägbar och oundviklig och/eller oöverstiglig och som inte var känd vid godkännandet av en beställning och som hindrar den åberopande parten från att helt eller delvis fullgöra sina åtaganden.

Force Majeure omfattar, men är inte begränsat till, krig, fientligheter och militär verksamhet, upplopp, oroligheter, naturkatastrofer, bränder, epidemier och/eller pandemier (och särskilt i samband med detta och utan hinder av något annat som anges i detta avtal, oavsett om utbrottet av en sådan epidemi eller pandemi har inträffat före undertecknandet av detta avtal eller inte) och domar, beslut och/eller rekommendationer från myndigheter som leder till brist på arbetskraft, material och/eller varor, eller som på annat sätt hindrar den åberopande partens förmåga att utföra sitt arbete i enlighet med detta avtal eller en beställning. Strejker, lockouter och andra stridsåtgärder eller tvister som enbart rör parten och/eller dess underleverantör(er) eller agent(er) ska inte betraktas som fall av force majeure.

Om en händelse av force majeure inträffar ska den åberopande partens avtalsförpliktelser som påverkas av en sådan händelse skjutas upp under den fördröjningsperiod som orsakas av force majeure-händelsen. Parten som åberopar force majeure ska omedelbart informera den andra parten skriftligen och ska inom tio (10) dagar därefter lämna bevis för förekomsten och den förväntade längden på sådan force majeure.

Om en händelse av force majeure inträffar ska den åberopande partens avtalsförpliktelser som påverkas av en sådan händelse skjutas upp under den fördröjningsperiod som orsakas av force majeure-händelsen. Parten som åberopar force majeure ska omedelbart informera den andra parten skriftligen och ska inom tio (10) dagar därefter lämna bevis för förekomsten och den förväntade längden på sådan force majeure.

15. Exportkontroll

Leverans eller export av produkter och tjänster i enlighet med webbplatserna eller villkoren för en inköpsorder (“inköpsavtal”) kan kräva förhandstillstånd eller licenser från behöriga myndigheter eller på annat sätt vara begränsad eller förbjuden på grund av exportlagar, handels- eller exportrestriktioner, handelssanktioner, embargon, förbud eller andra regleringar som införts av EU, FN, USA eller andra utländska regeringar (gemensamt benämnda “exportkontrollagar”). Alfa Laval förbehåller sig därför rätten att ensidigt häva ett inköpsavtal eller en inköpsorder som lämnats in via dess webbplatser utan att ådra sig något ansvar för skador eller förluster som uppstår till följd av eller är relaterade till en sådan hävning, i händelse av att erforderligt tillstånd eller licens inte beviljas eller senare återkallas, eller om leveransen, exporten eller återexporten av produkterna eller tjänsterna annars inte kan genomföras på grund av exportkontrollagar.

Alfa Laval ska alltid ha rätt att ensidigt avbryta och/eller säga upp ett köpeavtal eller en beställning som kunden lämnat in via Alfa Lavals webbplatser om och i den utsträckning som fullgörandet av ett köpeavtal och/eller beställningen hindras eller görs orimligt betungande, enligt Alfa Lavals eget gottfinnande, av någon exportkontrollag, oavsett om det var förutsett eller oförutsett när köpeavtalet ingicks eller beställningen accepterades, utan att ådra sig något ansvar för skador eller förluster som uppstår på grund av eller är relaterade till ett sådant avbrytande eller en sådan uppsägning.

Kunden förbinder sig att varken direkt eller indirekt genom en affilierad part, tredje part eller på annat sätt använda, exportera, återexportera, överföra eller tillgängliggöra produkter eller programvara, data eller teknisk eller kommersiell information som tillhandahålls av Alfa Laval i strid med någon exportkontrollag och ska avstå från alla affärer, transaktioner och annan verksamhet som involverar personer eller enheter som omfattas av exportkontrollagarna eller som ägs eller kontrolleras av sådana av personer som omfattas av exportkontrollagarna. Dessutom får kunden inte underlätta någon tredje parts försök att kringgå eller på annat sätt bistå sådan tredje part i affärer, transaktioner eller aktiviteter som genom uppsåt eller försummelse kan strida mot exportkontrollagarna.

I detta avsnitt 15 avser ”kund” dig eller det företag du representerar och i vars namn en inköpsorder görs

16. Efterlevnad av antikorruptionslagar

En köpande kund ska följa tillämpliga lagar och förordningar om antikorruption, inklusive, utan begränsning, (i) UK Bribery Act 2010 och U.S. Foreign Corrupt Practices Act från 1977, oavsett var utförandet sker, och (ii) lagar och förordningar som implementerar OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) konvention om bekämpning av bestickning av utländska tjänstemän i internationella affärstransaktioner och FN:s konvention mot korruption, samt (iii) alla tillämpliga lagar och förordningar i kundens land eller i det land där ett köpeavtal kommer att fullgöras.

När kunden fullgör sitt ansvar enligt ett köpeavtal, försäkrar kunden vidare att:

  • (a) Kunden kommer inte att betala, erbjuda, lova att betala eller tillåta betalning, direkt eller indirekt, av något värdefullt till (i) någon person eller något företag som är anställd av eller agerar för eller på uppdrag av någon kund, oavsett om den är privat eller statlig, eller (ii) någon statlig tjänsteman eller anställd eller något politiskt parti eller någon kandidat till ett politiskt ämbete, i syfte att påverka någon handling eller något beslut eller för att förmå eller belöna någon åtgärd från kundens sida i en affärstransaktion eller i någon statlig angelägenhet eller för att säkra en otillbörlig fördel för att hjälpa kunden att få eller behålla affärer eller styra affärer till någon person.
  • (b) Kunden kommer inte att göra, vare sig direkt eller indirekt, några otillbörliga betalningar, inklusive men inte begränsat till underlättande betalningar, gratifikationer eller kickbacks.
  • (c) Kunden har upprättat och kommer att upprätthålla ett effektivt program och förfaranden för affärsetik och efterlevnad för att förhindra korruption och säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.
  • (d) Kunden ska utan dröjsmål avslöja för Alfa Laval tillsammans med alla relevanta fakta alla eventuella överträdelser, eller påstådda överträdelser, av tillämpliga lagar eller bestämmelser i samband med utförandet av detta kontrakt.

I detta avsnitt 16 avser ”kund” dig eller det företag du representerar och i vars namn en inköpsorder görs.